پرچم دهدشت دربرزیل به اهتزازدرامد

پرچم دهدشت دربرزیل به اهتزازدرامد

فردا سکوهای قهرمانی کاراته الپیک درکشوربرزیل موردحمله حماسی ناشی ازغیرت وشهامت وعزم پولادین واراده اهنین دوشیردختربلادشاپورو دهدشت مظلوم قرارگرفت. ؛
نوستالوژیهای دهدشت/خیابان امام خمینی جنوبی دهدشت یاششم بهمن سابق بقلم سیدابوصالح دانشفر

نوستالوژیهای دهدشت/خیابان امام خمینی جنوبی دهدشت یاششم بهمن سابق بقلم سیدابوصالح دانشفر

به گزارش بلادشاپور، نوستالوژی دیگری ازشهردهدشت *این خیابان که طولانی ترین خیابان دهدشت میباشدازقدیمی ترین ومهمترین خیابانهای این شهرقدیمی میباشد* *بیشترین مغازه داران وساکنان این خیابان قدیمی ونوستالوژی دهدشت ازطایفه محترم طاس احمدیهامیباشند* *تاقبل ازبنای ای خیابانها مردم دهدشت فقط دردوبخش رواق وخرابه های قدیمی دهدشت معروف به مرده شهرسکونت داشتند وهیچگونه ساختمانی دردهدشت بنانشده

اعلام رای کمیته انضباطی علیه گل گهروسخنان دوهفته پیش اقای دکترسجادی وزیرمحترم ورزش

اعلام رای کمیته انضباطی علیه گل گهروسخنان دوهفته پیش اقای دکترسجادی وزیرمحترم ورزش

به گزارش بلادشاپور، سرانجام پس ازکش وقوسهای فراوان سرانجام کمیته انضباطی باارائه اسنادومدارک ودلایل فراوان تیم باشگاه گل گهرسیرجان رابدلیل تخلف دراستفاده ازبازیکن افریقایی درسه مسابقه باتیمهای استقلال پیکان وسپاهان سه برصفربازنده اعلام نمودونتیجه رابه نفع سه تیم فوق الذکربرگرداند* *اینکه اسااین اقدام کمیته انضباطی اصولی ویانادرست بودموردبحث حقیرنیست البته که گمیته انضباطی باتوجه به